Hogyan lett boldog Brenner János?

2023. április 24.

Hogyan lett boldog Brenner János? címmel tartott előadást a Hitünk és életünk Szabadegyetem keretében Császár István, a Szombathelyi Egyházmegye püspöki helynöke és a szombathelyi Sarlós Boldogasszony-székesegyház plébánosa április 19-én, a Brenner János Hittudományi Főiskolán.

A Hitünk és életünk Szabadegyetem áprilisi előadását Császár István atya, a Szombathelyi Egyházmegye püspöki helynöke tartotta. Az előadás elején Grafl Ákos főduktor köszöntötte az Előadót, aki az előadás témájának megfelelően betekintést engedett Boldog Brenner János boldoggá avatási eljárásának szakaszaiba, elmesélve annak örömeit, szépségeit és nehézségeit is.

Helynök atya az előadás kezdetén megemlítette, hogy az ő édesanyjának hitoktatója Brenner János atya volt, valamint, hogy ő maga, egy rövid ideig Rábakethelyen teljesített kántori szolgálatot, ahol korábban Brenner János atya káplán volt. István atya feltette az előadás címében szereplő kérdést: Hogyan lett boldog Brenner János? A kérdés megválaszolására a nyolc boldogságból idézte a következőt: „Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok!” (Mt 5,10-12). Amikor megölték Brenner atyát, már akkor a boldogok sorába került, de, hogy a közbenjárását kérhessük, szükség van az egyházi hozzájárulásra, illetve a boldoggá avatásra is, ami 2018. május 1-én valósult meg Szombathelyen.

A boldoggá avatási eljárás Brenner János halála után évtizedekkel később indult el, ami a világegyházat tekintve szokatlan. Ennek oka a kommunizmus diktatúrája volt, hiszen János atya megölését az állami hatóságok felügyelete mellett hajtották végre. A rendszerváltás után a levéltári anyagok kutatásával és összegyűjtésével elegendő alapot szolgáltattak ahhoz, hogy megkezdődjék a boldoggá avatási eljárás egyházmegyei szakasza, amelynek kezdeményezője a Szombathelyi Székeskáptalan volt, az ügy posztulátora pedig Dr. Gyürki László atya lett.

2001-ben Róma is engedélyezte, hogy az egyházmegyei szakasz elindulhasson, viszont nehézségként felmerült az, hogy nem voltak olyan szakemberek, akik jártassak lettek volna egy boldoggá avatási eljárás lefolytatásában, de a későbbiek folyamán ez is megoldódott. Az anyagok összegyűjtését és az üggyel kapcsolatos személyek meghallgatását István atya és Dr. Soós Viktor Attila történész végezték. Az üggyel kapcsolatban 43 személy tett tanúvallomást Brenner János lelkipásztori tevékenységéről, a vele való személyes élményeikről és az ügy körülményeiről.

2006-ban Veres András püspök atya létrehozta a Brenner János boldoggá avatási bizottságot, amelynek egyik feladata az ügy anyagainak dokumentációja volt. Ennek folyományaképpen 2008. július 31-én lezárult az egyházmegyei szakasz, melynek dokumentumait augusztus 25-én adták át a hazánkban szolgálatot teljesítő apostoli nunciusnak.

Ezután kezdődött meg Rómában az eljárás újabb szakasza, ahol felnyitották a dokumentumokat és precízen átnézték a 3288 oldalas anyagot, majd ezt követően megállapították, hogy a szombathelyi eljárás érvényes volt. Az eljárás alatt felmerült kérdésként, hogy miért kellett ennyi ideig várni a boldoggá avatási eljárásra, hiszen nyugaton nem tapasztalták meg a kommunizmus diktatúráját és annak velejáróit, így nehezen értették azt. 2014 tavaszán azonban lendületre kapott az ügy, így 2015-ben a történészek jóváhagyták Brenner atya vértanúságának tényét, rá egy évre a teológusok is kinyilvánították, hogy János atya szent életet élt és vértanúhalált halt. Ezt 2017. november 7-én a bíborosokból és püspökökből álló testület is elismerte, így már a Szentatya elé kerülhetett az ügy. Nagy kegyelem, hogy már a rákövetkező nap Ferenc pápa elé vitték az ügyet, aki engedélyezte a boldoggá avatást, amely 2018. május 1-én, Szombathelyen, mintegy húszezer fő előtt valósult meg az Emlékmű-dombon. Érdekességként István atya elmondta, hogy a boldoggá avatási szentmisén az oltár ott állt, ahol évtizedekkel korábban május 1-én a tribün (emelvény) állott, amelyről a kommunista pártvezetők szemlélték a felvonulást.

Az előadás végén még néhány szó esett Brenner János lelkiségéről és életéről, melyek után az érdeklődők feltehették kérdéseiket.

Hálásan köszönjük Helynök Atyának, hogy megismerhettük Brenner János boldoggá avatási ügyének történetét, közelebb kerülve a szentéletű pap személyéhez, lelkiségéhez és példájához! Isten áldása, a Szűzanya, valamint Brenner János atya oltalma kísérje István atya életét és hivatását!

Szöveg: Rákos József

Fotó: Brenner János Hittudományi Főiskola

 

Eseménynaptár -
2024. június

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok