Tanulmányok lezárása

Ha a hallgató az összes mintatantervben meghatározott kreditet megszerezte és a kritériumkövetelményeket teljesítette, a Főiskola abszolutóriumot állít ki számára. Az abszolutórium megszerzését követően a hallgató záróvizsgát tehet, sikeres záróvizsga esetén a Főiskola oklevelet állít ki a hallgató számára.

I. Abszolutórium (végbizonyítvány) 

A Főiskola annak a hallgatónak, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot teljesítette, végbizonyítványt (abszolutóriumot) állít ki. Az végbizonyítány kiállításához nincs szükség a nyelvvizsga letételére, vagy a szakdolgozat befejezésére, csak annak évközi jegyének megszerzésére. A hallgató hallgatói jogviszonya ez után abszolvált státuszú lesz.

  1. Kreditek megszerzése: A Főiskola hallgatóinak az abszolutórium megszerzéséhez a mintatanterv által előírt tárgyakat kell teljesíteni.
  2. Kritérium követelmények: A végbizonyítvány megszerzéséhez szükséges az adott képzés által előírt kreditérték nélküli kritériumkövetelmények teljesítése, amely a két féléves Latin nyelv. Sikeres teljesítése esetén érdemjegyet nem kap a hallgató, helyette aláírás bejegyzéssel igazolható. Szigorlat: Olyan kritériumkövetelmény, mely több korábbi tárgy együttes tudását hivatott ellenőrizni. Értékelése egy 1-től 5-ig terjedő skálán történik, egyetlen szóbeli felelet, vagy kombinált vizsga formájában. Szakmai gyakorlat: Egyes képzések esetén kötelező kritériumkövetelmény a szakmai gyakorlat sikeres teljesítése. Erre vagy szünetben (szakmai gyakorlat időszak) vagy a félév során (féléves szakmai gyakorlat) van lehetőség.

II. Szakdolgozat/diplomamunka elkészítéséhez kapcsolódó tárgy teljesítése

A szakdolgozatkészítés egy kreditértékkel rendelkező kötelezően választható évközi érdemjeggyel értékelt tantárgy, és a záróvizsgára bocsátás egyik feltétele. Fontos, hogy a szakdolgozat/diplomamunka készítéshez kapcsolódó tárgy kreditje attól függetlenül megszerezhető, hogy végül a hallgató leadja-e időben a szakdolgozatot/diplomamunkát. Az elvégzett munkát a témavezető értékeli. 

  1.  A Főiskola minden félév elejéig témákat javasol a hallgatóknak, amiből a hallgató kiválaszt egyet, valamint kiválasztja a konzulens személyét is. A konzulens adja ki a hallgató számára feladatot, és választhat az általa felkínált témákra jelentkező hallgatók közül. Ezt követően a konzulens irányítja a hallgató munkáját, illetve szakmai segítséget nyújt neki benne.
  2. A szakdolgozatnak különböző formai és tartalmi követelményeknek kell megfelelni, amit főiskolai szabályzat határoz meg (Dolgozatírási Szabályzat). A hallgatónak kötelessége a folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
  3. Ha a hallgató határidőre elkészíti a szakdolgozatát, illetve diplomamunkáját, melyet a konzulens elfogad, akkor opponens elé kerül a dolgozat, aki azt egy 1-től 5-ig terjedő érdemjegyet javasol. A szakdolgozatot méltányosság felhasználásával késedelmesen is le lehet adni.

III. Záróvizsga

Az a hallgató, aki abszolutóriumot szerzett és nincs a Főiskolával szemben fizetési kötelezettsége, záróvizsgára bocsátható. A hallgatói jogviszony megszűnése után két éven belül záróvizsga bármelyik időszakon belül tehető, az érvényes képzési követelmények szerint. A hallgatói jogviszony megszűnése után 5 évvel már nem tehető záróvizsga. A végbizonyítvány megszerzését követő második év eltelte után pedig a hallgató akkor záróvizsgázhat, ha a szakfelelős a szakdolgozat témáját aktuálisnak találja.

  1. Minden szakon különböző záróvizsgát köteles tenni hallgató, kivéve speciális jogszabályok esetén. A záróvizsga a záróvizsga tantárgyakból összeállított tételsorból, továbbá a szakdolgozat/diplomamunka, tanárszakokon a portfólió megvédéséből áll.
  2. A záróvizsgára a záróvizsga-időszakban kerül sor, amelyre a Tanulmányi Osztályon jelentkezhet. A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell lerakni, amely egy elnökből és további tagokból áll, a felelet után a bizottság szavaz az érdemjegyről, majd azt közli a hallgatóval.

  3. A hallgatónak szakdolgozatát/diplomamunkáját meg kell védenie, mely során kérdéseket kap a bizottságtól. A felkészülés érdekében a hallgatónak a bírálatot a védés előtt 5 nappal meg kell kapnia. Ezt követően véglegesítik az szakdolgozat érdemjegyet.
  4. A záróvizsga érdemjegyének összetételéről a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezik.
  5. Csak sikertelen záróvizsga javítható. Az elégtelenre értékelt szakdolgozat/diplomamunka csak egyszer, újbóli elkészítésükkel javítható. Ha valamelyik záróvizsga tantárgy nem sikerült, azt két alkalommal lehet javítani. Sikertelen tantárgyi vizsga javítására, illetve ismételt javítására a sikertelen vizsgát követő két hónapon belül nem kerülhet sor.  

A tanulmányok lezárásához a következő intézményi szabályzatok nyújtanak segítséget:

Záróvizsga Szabályzat

Dolgozatírási Szabályzat

Tanulmányi Tájékoztató

Záróvizsga tételsorok 2024 Győr

 

Győr

Szombathely

Dolgozatírási szabályzat

Konzultációs lap hittanár osztatlan 10 félév 2018-tól

Konzultációs lap hittanár osztatlan 10 félév 2022-től

Konzultációs lap római katolikus kántor szak

Konzultációs lap katekéta-lelkipásztori munkatárs szak

Konzultációs lap rövidített 4 féléves óvodapedagógus tanító szakoktató

Konzultációs lap teológus szak

Plágium nyilatkozat

Választható szakdolgozati témák

Eredetiségnyilatkozat portfólióhoz

Témaválasztás

Átvételi elismervény

Záróvizsga-jelentkezési lap

Portfólió követelményei

Eredetiségnyilatkozat portfólióhoz

Portfólió követelményei

Témaválasztás

Végzős hallgató kérelme

 

A tanulmányok végén beadandó (záróvizsgán megvédendő) dolgozatok szakonként:

Hittanár-nevelőtanár osztatlan egyszakos képzés szakdolgozat, portfólió
Hittanár-nevelőtanár osztatlan kétszakos képzés szakdolgozat, portfólió
Hittanár-nevelőtanár 2 féléves rövidített tanárképzés (teológus bemenettel) portólió
Hittanár-nevelőtanár 2 féléves rövidített tanárképzés (főiskolai hittanár bemenettel) portólió
Hittanár-nevelőtanár 4 féléves rövidített tanárképzés (tanító, óvodapedagógus, szakoktató bemenettel) szakdolgozat, portfólió
Hittanár-nevelőtanár 4 féléves rövidített tanárképzés (tanár, gyógypedagógus bemenettel) portfólió
Római katolikus kántor BA szakdolgozat
Katekéta-lelkipásztori munkatársa BA szakdolgozat
Teológus osztatlan képzés diplomamunka

 

 

Eseménynaptár -
2024. június

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok