Brenner János Szakkollégium

„Hivatásunkban három elem van: papi, szerzetesi és ta­­nári.

 A pap közvetítő Isten és az emberek között. Ehhez kell Isten – s emberismeret és szeretet. A pap a lelkek útjainak egyen­getője.

A tanári elemben a nevelő a fő és a tanító. Nagy kincs, ha a profán tudományokat is az örök értékek megvilágítá­sá­val ka­pja valaki. Érdekel minket e szempontból minden tu­do­mány.

A szerzetesi hivatás életszentségre való törekvés. Vállal­nunk kell a kiváltságokból való megfosztottság állapotát. A szerze­tes és a nép közt fennálló válaszfalat – ma úgy látszik – a jó Isten le akarja dönteni.

Hasonlóvá kell lennünk minden emberhez – a bűnt kivéve.”

(Brenner János)

A Brenner János Szakkollégium programjai a 2023/24-es tanévben:

Kurzus:

Kurzusleírás:

Beszédtechnika; Logopédia

Oktató: Kapuiné Nagy Ildikó
A papok szolgálatuk során életpéldájukon túl szavaikkal hirdetik Istent az emberek között. Utóbbi tevékenységük történhet templomban, közösségi helyiségben vagy akár katedrán is. Teológiai tanulmányaik során így amellett, hogy lelki emberekké kell lenniük, hivatásos beszélőkké, professzionális hanghasználókká is válnak. Hogy beszédükkel tudjanak az emberekre hatni, ismerniük kell a beszéd mint munkaeszköz minden összetevőjét és tulajdonságát. A beszéd technikai része tanulható, művelhető, gyakorolható. Erre szolgál a beszédtechnika kurzus, melynek keretein belül lehetőség van a beszédlégzéstől kezdve az artikulációt tudatosító, fejlesztő feladatokon át a hangsúly, hangerő, beszédtempó gyakorlásáig. Találkoznak a hallgatók szó-, mondat- és szövegszintű feladatokkal, szakrális és profán szövegekkel egyaránt, ezeken keresztül jutnak el a kifejező felolvasástól egészen az önálló szónoki megszólalásokig.
Szükség és igény esetén (amennyiben egy hallgató valamilyen beszédhibával küzd) logopédiai megsegítésre kerül sor egyéni vagy páros foglalkozás keretében.

Angol haladó; Angol kezdő

Oktató: Baloghné Kalmár Zsuzsanna
Angol haladó csoport - középhaladó szint (B1 - B2)
Tankönyv: Solutions Pre-Intermediate (Oxford Kiadó)
A kurzus célja, hogy a kispapok, a gimnáziumban elkezdett angol nyelvi tanulmányaikat folytassák, magasabb szintre emeljék, illetve, hogy idővel B2-es (középfokú) nyelvvizsgát szerezzenek azok, akik ezt még  nem tették meg. Fontos, hogy a klasszikus nyelvek mellett legalább egy élő idegen nyelvet is elsajátítsanak, azon szabadon kommunikáljanak. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a beszédgyakorlatokra, ugyanakkor az írott és hallott szövegértési készségek fejlesztését is fontosnak tartjuk, stabil nyelvtani alapok mellett. Leendő hivatásukban minden bizonnyal találkoznak külföldiekkel, zarándokutakon vesznek majd részt, olvashatnak angol nyelven elérhető publikációkat. A kurzus mindkét félévben írásbeli és szóbeli vizsgával fejeződik be.

Oktató: Miletics Piroska
Angol nyelv: kezdő csoport (A1-A2)
Tankönyv: Solutions Elementary (Oxford Kiadó)
Ezt a tanfolyamot azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik már valamennyit tanultak angolul, de szeretnék ismereteiket rendszerezni, elmélyíteni és tovább bővíteni.  A tankönyv világos, logikus felépítése (egy téma egy oldal) segíti az eredményes nyelvtanulást, a mindennapi élethez kapcsolódó témakörök, az érdeklődést felkeltő olvasott és hallott szövegek alkalmasak a hallgatók motivációjának fenntartására és erősítésére. A kurzus célja, hogy a tanulók képesek legyenek gondolataikat idegen nyelven kifejezni, hogy tudjanak kommunikálni, ismeretet szerezni mind a valódi, mind a digitális térben. A tanfolyam rövidsége (22 óra) miatt építünk a hallgatók önálló tanulási stratégiáira is. A tankönyv online platformján levő interaktív feladatok segítik a hallgatók ismereteinek kiszélesítését. A tanfolyam az elvégzett anyagon alapuló írásbeli és szóbeli vizsgával zárul.

Olasz

Oktató: Szücsné Villányi Rita
Olasz nyelv (haladó)
Tankönyv: Dieci A2 (Alma Edizioni)  Az előző évben elkezdett nyelvtanulás folytatása A1/2 szintről A2/B1 szintre.
A Vatikán hivatalos nyelve.. A kultúra nyelve...  A legszebb nyelv.... - ilyen és ehhez hasonló motivációk miatt választják sokan az olasz nyelvet, s a kurzus során igyekszünk is ezen igényeknek megfelelni.
Mivel azonban az olasz nyelv esetében általában nem tudunk a már középiskolában megszerzett tudásra építeni, ezért a kontakt órákon kívül nagyban számítunk a hallgatók önálló munkájára is, amit a tankönyv online platformján található interaktív feladatok segítenek. Az alapkészségeken túl lehetőség szerint igyekszünk a tananyagot a Szentírás lexikájával bővíteni, hogy hallgatóink az idegennyelvi szakmai környezetben is megállják majd helyüket.

Magyar nyelv és irodalmi felzárkóztató

Oktató: Rózsavölgyiné Nagy Orsolya
A magyar felzárkóztató órák első részében az irodalomtörténet korszakait tekintjük végig a kezdetektől: hogyan reflektál az alkotó ember saját magára, a korra, amelyben a mű megszületett, hogyan mutat rá a tapasztalati világon túlira; milyen stílusjegyei, sajátosságai vannak a különböző korszakokban született műveknek, hogyan lépnek szövegek kapcsolatba egymással, hogyan hatnak egymásra – az irodalmi párhuzamok később majd a prédikációkat, elmélkedéseket gazdagíthatják.
Az órák második részét nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi gyakorlatok képezik, ezek vezetnek át a szövegalkotási feladatokhoz, hiszen az írásbeliség is fontos része a lelkipásztori munkának.

 

 

A Brenner János Szakkollégium programjai a 2022/23-as tanévben:

 

 
 

 

 

 

Eseménynaptár -
2024. július

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok