Jelentkezés és felvételi

 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Brenner János Hittudományi Főiskola hitéleti szakokon képez diplomásokat, ezért a jelentkezők felvételéről saját felvételi eljárás keretében dönt. 

Képzéseinkre 2024. május 31-ig lehet jelentkezni. Kérjük, hogy a jelentkezési lapot és az alábbi mellékleteket a fenti határidőre szíveskedjenek beküldeni.

Mellékletek:

 • Keresztlevél: három hónapnál nem régebbi keltezéssel kiadva. Ha a keresztlevélen nem szerepel a bérmálási bejegyzés, akkor külön bérmálási igazolás is szükséges, illetve ha házas, és a keresztlevélen nem szerepel a házassági bejegyzés, akkor külön házasságlevél szintén szükséges.
 • Plébánosi ajánlólevél (zárt borítékban)
 • Érettségi bizonyítvány fénymásolata
 • Nyelvvizsga-bizonyítvány fénymásolata (amennyiben ezzel már rendelkezik)
 • Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél fénymásolata (amennyiben ezzel a jelentkező rendelkezik)
 • 1 db igazolványkép
 • Kézzel írt, hitéleti információkat tartalmazó önéletrajz, melyben kérjük, részletesen fejtse ki az alábbi kérdéseket is:
  • Hogyan kapcsolódik be lakóhelyének plébániai hitéletébe?
  • Mi motiválja a választott szakra történő jelentkezését?
  • Hogyan tudja majd hasznosítani a főiskola elvégzése után az itt megszerzett ismereteit?

A felvételi vizsga írásbeli feladatai ószövetségi és újszövetségi Biblia-ismeret, a Magyar Katolikus Katekizmus kérdései. A jelentkezők motivációs beszélgetésen is részt vesznek.

Az eredmények értékelése pontozással történik, a maximálisan elérhető pontszám 100 pont. A bejutás feltétele 60 pont elérése. A törvényi előírásoknak megfelelően van lehetőség a tanulmányok önköltséges vagy állami ösztöndíjas képzésben való megkezdésére.

A kántor szakra jelentkezőknek gyakorlati felvételi vizsgán is részt kell venniük.

Az intézményünkben végzett vagy tanulmányaikat megkezdett, ill. a katolikus hittan tárgyból közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát tett hallgatók az írásbeli felvételi vizsga alól mentesülnek.

Az írásbeli felvételi vizsga alól mentesül BA szakon az, aki az Országos Katolikus Középiskolai Hittanverseny döntőjébe jutott, illetve MA szakon az, aki a Kárpát-medencei Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia döntőjébe jutott.

Levelező tagozaton félévenként 8-10 konzultációs napot tartunk szombatonként, esetenként péntek délutánonként.

Jelentkezési cím a győri képzésekre:

Brenner János Hittudományi Főiskola, 9021 Győr, Káptalandomb 7.

A felvételi jelentkezés beadásának határideje: 2024. május 31.

A felvételi vizsga időpontja: 2024. június 29.

További információk kérhetők a Tanulmányi Osztálytól:

9021 Győr Káptalandomb 7.

e-mail: tanulmanyiosztaly@bjhf.hu

Telefon/fax: 96/313-055; 528-279

Jelentkezési cím a szombathelyi képzésekre:

Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központ, 9700 Szombathely, Szily J. u. 3.

A felvételi jelentkezés beadásának határideje: 2024. május 31.

Szakpáros képzésre felvételi jelentkezés beadásának határideje: 2024. február 15. (www.felvi.hu)

További információk kérhetők a Tanulmányi Osztálytól:

9700 Szombathely Szily János u. 3.

e-mail: toszombathely@bjhf.hu

Telefon/fax: 06/30-756-6598

 KÉPZÉSEINK GYŐRBEN

Katolikus teológus (osztatlan - 12 félév, nappali munkarend) lelkipásztor

Katekéta – lelkipásztori munkatárs (BA - 6 félév, nappali és levelező munkarend)

Hittanár-nevelőtanár egyszakos (osztatlan - 10 félév, nappali és levelező munkarend)

Rövidített hittanár-nevelőtanár képzés MA - 2 vagy 4 félév, levelező munkarend)

Római katolikus kántor (BA - 6 félév, levelező munkarend)

KÉPZÉSEINK SZOMBATHELYEN

Katekéta – lelkipásztori munkatárs (BA - 6 félév, nappali és levelező munkarend)
Hittanár-nevelőtanár egyszakos (osztatlan - 10 félév, nappali és levelező munkarend)
Rövidített hittanár-nevelőtanár képzés MA - 2 vagy 4 félév, levelező munkarend)
Hittanár-nevelőtanár kétszakos (osztatlan - 10 félév, nappali munkarend)

Római katolikus kántor (BA - 6 félév, levelező munkarend)

Hitoktató mentor (szakirányú továbbképzés – 2 félév)

TÁJÉKOZTATÓ A SZAKOKRÓL

Képzéseinkre azokat a római katolikus vallású személyeket hívjuk, akik hitüket a gyakorlatban, munkájukban is cselekvő szeretetként akarják megélni.

KATOLIKUS TEOLÓGUS osztatlan képzésünket valamely egyházmegyébe vagy szerzetesrendbe felvett papnövendékeknek és szerzetes jelölteknek ajánljuk.

A képzési idő 12 félév.

Az osztatlan teológus szakon végzett tanulmányok MA szintű teológiai diplomával zárulnak. A képzés a teológia magas szintű elsajátítását, alapos kultúrtörténeti értékelését teszi lehetővé. A hallgatóknak arra kínál lehetőséget, hogy megismerkedjenek a teológia forrásaival, ókori, középkori és újkori kultúraformáló hatásával, illetve a jelen egyházi és társadalmi életet is gazdagítani képes hagyományaival.
A képzés lelkipásztori szakirányon az állami diploma mellett egyházi végzettséggel, bakkalaureátussal zárul, amely lehetőséget ad a hallgatóknak arra, hogy valamely katolikus teológiai karon vagy akadémiai intézményben a második ciklusban folytathassák teológiai tanulmányaikat. A pap- és szerzetesnövendékek esetében szoros belső kapcsolat van az oktatás és nevelés, vagyis a Hittudományi Főiskola és a Papnevelő Intézet között. Papnövendéknek szeretnék jelentkezni

KATEKÉTA – LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS alapképzésünket a Katolikus Egyház teológiai tanítását és lelkipásztori gyakorlatát megismerni, illetve mindennapi munkájába bekapcsolódni vágyóknak ajánljuk.

A szakra azok jelentkezhetnek, akik legalább érettségivel rendelkeznek. A képzés olyan katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzésére irányul, akik a megfelelő egyházjogi előírásokat szem előtt tartva közösségszervező feladatokat látnak el a plébánián, illetve részt vesznek a hit továbbadásában, a szentségekre való felkészítésben, vagyis a katekézisben.

A képzési idő 6 félév.

A Katekéta szakot elvégzőknek lehetőségük van arra, hogy a Hittanár-nevelőtanár egységes, osztatlan képzésen folytassák tanulmányaikat. A két szak a negyedik félév végéig megfelel egymásnak, a sajátos tantárgyak ezután következnek.

HITTANÁR-NEVELŐTANÁR osztatlan képzésünket azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a Katolikus Egyház élete és tanítása iránt, felelősséget éreznek a hit továbbadásáért, illetve készek arra, hogy képességeiket a tanítás és nevelés terén kamatoztassák és latba vessék. A szakra azok jelentkezhetnek, akik legalább érettségivel rendelkeznek.

A képzés időtartama 10 félév. A képzés a teológiai ismeretek elmélyítése mellett a hallgatók pedagógiai ismereteinek és gyakorlati készségeinek fejlesztésére irányul.

Szakpáros képzésre Szombathelyen van lehetőség, a www.felvi.hu oldalon közzétett információk alapján. Szakpáros képzésre a központi felvételi eljárás keretében kell jelentkezni február 15-ig. A szakpárok felsorolása a dokumentumok alatt található.

A Brenner János Hittudományi Főiskola az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel kötött együttműködési szerződése alapján képezi a Hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterképzés szak hallgatóit Szombathelyen. Az ELTE Savaria Egyetemi Központ a tanári felkészítést eredményező tárgyak, valamint a közismereti tanárszak ismeretanyagának oktatásában vesz részt.

RÖVIDÍTETT HITTANÁR-NEVELŐTANÁR mesterképzést a jogszabályoknak megfelelően a tanári, teológusi oklevéllel rendelkező jelentkezők rövidített képzési időben teljesíthetik:

2 félév ‒ teológus végzettséggel vagy főiskolai szintű r.k. hittanár végzettséggel

4 félév ‒ tanári vagy gyógypedagógus végzettséggel

4 félév - óvodapedagógusi vagy tanítói vagy szakoktatói végzettséggel

RÓMAI KATOLIKUS KÁNTOR alapszak képzési célja, hogy az egyházzene iránt elkötelezett és a liturgikus zenei hagyomány fejlődésére nyitott hívők elmélyítsék azokat a liturgikus és zenei ismereteket, amelyek segítségével aktívabb és tudatosabb módon kapcsolódhatnak a katolikus egyház istentiszteleti kultúrájába.

A képzési idő 6 félév.

Az alapképzésben résztvevők számára lehetőség nyílik az egyházzenei részfolyamatokba való tudományos betekintésre, valamint magas szinten elsajátíthatják a liturgikus orgonajátékot, és egyéni hangképzésben vesznek részt. A kántor alapszakon szerzett képességek birtokában a hallgatók szélesebb látókörrel rendelkező zenei szakemberekké és hitükben, liturgikus szemléletükben, egyházzenei repertoárjukban megerősödött kántorokká válhatnak.

A jelentkezésnek nem feltétele a kántori tanfolyam oklevelének megszerzése és az egyházzenei gyakorlat sem. Szívesen várjuk olyan hívők jelentkezését is, akik korábban nem végeztek liturgikus szolgálatot, de zenei tanulmányaikban olyan szintre jutottak, ami lehetővé teszi a főiskolai képzésben való részvételt.

A korábbi évek gyakorlati vizsga anyaga:

 • egy klasszikus szonatina 1. tétele zongorázása kottából;
 • egy Bach-mű zongorázása kottából (aki már orgonál, egy orgona-darab is játszható helyette);
 • egy szabadon választott tétel éneklése a 9. gregorián miséből, kottából;
 • két szabadon választott népének kíséretének előadása a „Szent vagy Uram” orgonakönyv szerint;
 • 10 magyar népdal éneklése kotta nélkül;
 • 10 egyházi népének éneklése az Éneklő Egyház római katolikus népénekeskönyvből szabadon választva – mindegyiket első versszakkal, kotta nélkül;
 • hangközök, hármashangzatok, hármashangzat fordítások felismerése, éneklése szolmizálva, megadott alaphangra ABC-s névvel;
 • alapvető teológiai kérdések egy beszélgetés keretében

HITOKTATÓ MENTOR szakirányú továbbképzésünket azon hittanár végzettséggel rendelkezőknek ajánljuk, akik készek arra, hogy ismereteiket és a hitoktatásban szerzett tapasztalataikat kamatoztatva mentorként segítsék a kezdő vagy már gyakorló hittanárokat. A képzésre azok jelentkezhetnek, akik mester- vagy osztatlan képzésben szerzett hittanár szakképzettséggel rendelkeznek.

A képzés időtartama 2 félév. A továbbképzés során betekintést nyernek a mentori munka komplex feladatrendszerébe, megismerik a mentorálás alapvető módszereit, új szakterületi, módszertani ismeretekkel gyarapodnak.

 

Eseménynaptár -
2024. április

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok