Képzések

Katekéta - lelkipásztori munkatárs

Katolikus teológus

Római katolikus kántor

Hittanár-nevelőtanár

Kétszakos hittanár-nevelőtanár

Szakirányú továbbképzés

 

 

KATEKÉTA - LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS alapképzésünket a Katolikus Egyház teológiai tanítását és lelkipásztori gyakorlatát megismerni, illetve mindennapi munkájába bekapcsolódni vágyóknak ajánljuk. A képzés olyan katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzésére irányul, akik a megfelelő egyházjogi előírásokat szem előtt tartva közösségszervező feladatokat látnak el a plébánián, illetve részt vesznek a hit továbbadásában, a szentségekre való felkészítésben, vagyis a katekézisben.

A képzés időtartama 6 félév. A képzés BA végzettséggel zárul, ezt követően a Katekéta szakot elvégzőknek lehetőségük van arra, hogy a Hittanár-nevelőtanár osztatlan képzésre jelentkezzenek. A két szak a negyedik félév végéig megfelel egymásnak, a sajátos tantárgyak ezután következnek.

Főiskolánk két képzési helyen folytat Katekéta – Lelkipásztori munkatárs alapképzést: Győrben, illetve Szombathelyen.

A képzés Győrben és Szombathelyen nappali és levelezős munkarendben is működik.

 

KATOLIKUS TEOLÓGUS képzésünket valamely egyházmegyébe vagy szerzetesrendbe felvett papnövendékeknek és szerzetes jelölteknek ajánljuk.

A képzési idő 12 félév. Az osztatlan teológus képzésen végzett tanulmányok MA szintű diplomával zárulnak. A képzés a teológia magas szintű elsajátítását, alapos kultúrtörténeti értékelését teszi lehetővé. A hallgatóknak arra kínál lehetőséget, hogy megismerkedjenek a teológia forrásaival, ókori, középkori és újkori kultúraformáló hatásával, illetve a jelen egyházi és társadalmi életet is gazdagítani képes hagyományaival.

A képzés az állami diploma mellett egyházi végzettséggel, bakkalaureátussal zárul, amely lehetőséget ad a hallgatóknak arra, hogy valamely katolikus teológiai karon vagy akadémiai intézményben a második ciklusban folytathassák teológiai tanulmányaikat. A pap- és szerzetesnövendékek esetében szoros belső kapcsolat van az oktatás és nevelés, vagyis a Hittudományi Főiskola és a Papnevelő Intézet között.

A nappali munkarendű képzés Győrben működik.

 

A KÁNTOR alapszak képzési célja, hogy az egyházzene iránt elkötelezett és a liturgikus zenei hagyomány fejlődésére nyitott hívők elmélyítsék azokat a liturgikus és zenei ismereteket, amelyek segítségével aktívabb és tudatosabb módon kapcsolódhatnak a katolikus egyház istentiszteleti kultúrájába.

A képzés időtartama 6 félév. A képzésben résztvevők számára lehetőség nyílik az egyházzenei részfolyamatokba való tudományos betekintésre, valamint magas szinten elsajátíthatják a liturgikus orgonajátékot, és egyéni hangképzésben vesznek részt. A kántor alapszakon szerzett képességek birtokában a hallgatók szélesebb látókörrel rendelkező zenei szakemberek és hitükben, liturgikus szemléletükben, egyházzenei repertoárjukban megerősödött kántorokká válhatnak.

A képzés BA végzettséggel zárul, ezt követően a szakot elvégzőknek lehetőségük van arra, hogy mesterképzésben folytassák tanulmányaikat. Intézményen belül a Hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterképzés nyújt lehetőséget a továbblépésre.

A képzés Győrben és Szombathelyen működik, levelező munkarendben.

 

HITTANÁR-NEVELŐTANÁR osztatlan képzésünket azoknak ajánljuk, akik korábbi hitéleti vagy egyéb képzettségüket tökéletesítve kívánnak bekapcsolódni az iskolai és plébániai oktatás változó világába, illetve az ifjúságnevelő munkába.

A képzés időtartama 10 félév. A képzés a teológiai ismeretek elmélyítése mellett a hallgatók pedagógiai ismereteinek és gyakorlati készségeinek fejlesztésére irányul. A szakra azok jelentkezhetnek, akik legalább érettségivel rendelkeznek.

A hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterképzés olyan pedagógusok képzésére irányul, akik az állami és egyházjogi előírások megtartásával kompetens módon kapcsolódnak be az iskolai hitoktatásba a kezdetektől az érettségiig, illetve általános pedagógus diplomához kötött feladatokat láthatnak el.

A képzés Győrben és Szombathelyen, nappali és levelező munkarendben is működik.

Rövid ciklusú hittanár-nevelőtanár mesterképzés

A tanítói, szakoktatói, óvodapedagógusi, tanári, gyógypedagógiai, főiskolai szintű r.k. hittanár és katolikus teológus oklevéllel rendelkező jelentkezők tanulmányaikat rövidített képzési időben teljesíthetik:

2 félév - teológus vagy főiskolai szintű r.k. hittanár végzettséggel

4 félév - tanítói, szakoktatói, óvodapedagógusi, tanári vagy gyógypedagógus végzettséggel

A képzés Győrben és Szombathelyen, levelező munkarendben működik.

 

Nappali tagozatos KÉTSZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSünket, amelyben az első szak hittanár-nevelőtanár, a második pedig valamely választható közismereti tanári szak, azoknak ajánljuk, akik felelősséget éreznek a gyermekek és az ifjúság oktatásáért és a hit továbbadásáért.

Osztatlan tanárképzésünk olyan pedagógusok képzésére irányul, akik az állami és egyházjogi előírások megtartásával kompetens módon kapcsolódnak be az általános és középiskolai oktatásba.

  • hittanár-nevelőtanár – magyartanár
  • hittanár-nevelőtanár – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
  • hittanár-nevelőtanár – földrajztanár
  • hittanár-nevelőtanár – testnevelő tanár
  • hittanár-nevelőtanár – ének-zene tanár
  • hittanár-nevelőtanár – biológiatanár (egészségtan)
  • hittanár-nevelőtanár – angol nyelv és kultúra tanára
  • hittanár-nevelőtanár – matematikatanár

A második szak általános iskolai és/vagy középiskolai tanári képesítést ad.

A 10 féléves képzésben megszerzendő kreditek száma 300, középiskolai tanárszakkal párosítva 11 félév 330 kredit, vagy 12 félév 360 kredit.

Közös képzés az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központjával. A hallgató jogviszonya a Brenner János Hittudományi Főiskolával jön létre, de a tanári felkészítést eredményező tárgyak, valamint a közismereti tanárszak ismeretanyagát a szombathelyi tanárképzés keretében hallgatja.

 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

Hitoktató mentor szakirányú továbbképzés 

2021 őszén indult az országosan is egyedülálló Hitoktató mentor szakirányú továbbképzésünk. Célja, hogy a hittanári végzettséggel rendelkező pedagógusokat felkészítse a leendő hittantanárokat támogató mentori tevékenység megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére, valamint a mentoráltak különböző formában történő (tanórai és tanórán kívüli) tapasztalatszerzésének irányítására, a hitéleti szakterületen korszerű, jó gyakorlatok bemutatására és a mentoráltak szakmai szocializációjának támogatására. Képzésünket azon hittanár végzettséggel rendelkezőknek ajánljuk, akik készek arra, hogy ismereteiket és a hitoktatásban szerzett tapasztalataikat kamatoztatva mentorként segítsék a kezdő vagy már gyakorló hittanárokat. 

Megszerezhető szakképzettség: hitoktató mentor 

A képzés időtartama: 2 félév 

A képzési formája: Levelező tagozat 

Felvétel feltétele: hitéleti képzési területen MA vagy osztatlan tanárképzésben szerzett hittanár szakképzettség 

Finanszírozási forma: Önköltséges 

A képzés helyszíne: Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központ, Szombathely

A képzés tanterve

 

Hitéletre nevelés az óvodában szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karával közösen kidolgozott posztgraduális képzést a pályán működő óvodapedagógusoknak ajánljuk. A képzés pedagógiai és módszertani tárgyait a Benedek Elek Pedagógiai Kar oktatói, míg a hitéleti terület tárgyait a Brenner János Hittudományi Főiskola oktatói tanítják. Az együttműködési megállapodásnak köszönhetően a Kar aktív hallgatóinak Hitéletre nevelés az óvodában néven kínál specializációt. 

Megszerezhető szakképzettség: szakvizsgázott hitéletre nevelő óvodapedagógus 

A képzés időtartama: 4 félév 

A képzési formája: Levelező tagozat 

Felvétel feltétele: óvodapedagógus alapképzési szakon szerzett szakképzettség és min. 3 éves időtartamú pedagógus-munkakörben eltöltött és igazolt szakmai gyakorlat 

Finanszírozási forma: Önköltséges 

A képzés helyszíne: Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron 

Bővebb információ: http://bpk.uni-sopron.hu/catdoc/list/cat/293/id/1393/m/2260 

 

Katolikus oktatás és nevelés területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karával közösen kidolgozott posztgraduális képzést a pályán működő pedagógusoknak ajánljuk. A képzés pedagógiai és módszertani tárgyait az Apáczai Csere János Kar oktatói, míg a hitéleti terület tárgyait a Brenner János Hittudományi Főiskola oktatói tanítják. 

Megszerezhető szakképzettség: Katolikus oktatás és nevelés szakterületen szakvizsgázott pedagógus  

A képzés időtartama: 4 félév 

A képzési formája: Levelező tagozat 

Felvétel feltétele: óvodapedagógus, tanító, tanár, valamint hittanár-nevelőtanár szakképzettség, 3 év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat  

Finanszírozási forma: Önköltséges 

A képzés helyszíne: Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr 

Bővebb információ: https://felveteli.sze.hu/katolikus-oktatas-es-neveles-szakiranyu-tovabbkepzes 

 

 

Eseménynaptár -
2024. július

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok