Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2024/2025

2024. május 16.

Pályázati felhívás a felsőoktatásért felelős miniszter által adományozott NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ elnyerésére a 2024/2025. tanévre

A felsőoktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

Az ösztöndíj egy tanév 10 hónapjára szól, összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdése c) pontja alapján 40 000 Ft havonta.

A 2024/2025. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2024/2025. tanévben folyósítható. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

Pályázati feltételek

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény azon államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára.

A pályázatok benyújtása

A pályázatot a Brenner János Hittudományi Főiskola által erre rendszeresített formanyomtatványon (az adatlap itt tölthető le) a BJHF Rektorának címezve a Tanulmányi Osztályon kell benyújtani egy példányban. A pályázatban foglaltak valóságát a hallgatónak kell hitelt érdemlő módon igazolnia a megfelelő okiratok, dokumentumok, stb. csatolásával (az utolsó két félév tanulmányi eredménye, a szakmai, közéleti és sporttevékenység elvégzését igazoló hitelesített dokumentumok és a nyelvvizsga bizonyítványok másolatai). A pályázó felelőssége, hogy a benyújtott adatok és igazolások egyértelműek, értékelhetők és pontozhatók legyenek; hiányos adatokat a Bizottság nem vesz figyelembe, és nem pontoz. A pályázatban hamis adatok megadása a pályázatból való azonnali kizárást vonja maga után.

Beérkezési határidő: 2024. június 25. (kedd) 12.00 óra. A benyújtás határideje jogvesztő jellegű, elmulasztása esetén nincs helye igazolási kérelemnek.

A pályázatot A4-es lezáratlan borítékban kell benyújtani, melyen kérjük feltüntetni nyomtatott betűvel vagy géppel írva:

 • a pályázó nevét,
 • a pályázó Neptun-kódját,
 • a pályázó szakjának (szakjainak) megnevezését,
 • a pályázó képzési szintjét (BA, MA, osztatlan)

A pályázat beadása után hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok elbírálása és felterjesztése

Az elbírálás alapját képező szempontrendszer:  

Tanulmányok

 • Átlag a kreditindex alapján (max. 70 pont)
 • Nyelvvizsgák (max. 10 pont)
 • Felsőfokú A vagy B: 5 pont
 • Felsőfokú C: 10 pont

Szakmai tevékenység (max. 12 pont):

 • Hazai, nemzetközi publikáció;
 • Konferencián előadás, konferencia-kiadvány;
 • OTDK/TDK-részvétel, helyezés;
 • Önkéntesi szakmai munka;
 • Tudományos egyesületben, szakmai körben végzett munka;
 • Területi, megyei, országos pályázaton elért I., II., III. helyezés;
 • Tanulmányi versenyen részvétel;
 • Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység.

Közéleti, sport- és egyéb tevékenység (max. 8 pont):

 • Közéleti munka;
 • Főiskolai, nemzetközi ifjúsági szervezetben tagság;
 • Önkéntesi munka;
 • Kiemelkedő sporttevékenység;
 • Területi, megyei, országos sportversenyen kiemelkedő eredmény;
 • Egyéb kiemelkedő egyházi, társadalmi, szociális, kulturális tevékenység.

Az elérhető pontok maximuma: 100 pont

A pályázatok elbírálásának határideje: 2024. július 3.

A főiskola által javasolt rangsort a pályázók 2024. július 4-én 9-12 óra között megtekinthetik a Tanulmányi Osztályon.

A Bizottság által megítélt pontszám ellen – jogsértés észlelése esetén – fellebbezés nyújtható be a BJHF rektorához. Ennek beérkezési határideje: 2024. július 8. 12.00 óra.

A jogorvoslati kérelem benyújtási határideje jogvesztő jellegű, elmulasztása esetén nincs helye igazolási kérelemnek. A jogorvoslati kérelmeket a rektor által kijelölt Bizottság 2024. július 13-ig elbírálja, a döntésről írásban értesíti a hallgatót.

Az ösztöndíj odaítéléséről a felsőoktatásért felelős miniszter dönt. 
Az ösztöndíjat elnyerő hallgatót a rektor 2024 szeptemberében értesíti.

Eseménynaptár -
2024. június

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok