Mit jelent papságra készülni?

A szemináriumi képzés

Mit jelent a szeminárium?

A szeminárium szó a görög eredetű szémen, vagyis „mag” szóból ered, így a jelentése magtár vagy veteményeskert. A papi hivatás itt szökken szárba, ver gyökeret, erősödik, egészen addig, amíg a termés beérik, vagyis megtörténik a papszentelés. Mindebből látszik, hogy a papnevelés helye, ahol a papi szolgálathoz elengedhetetlen lexikális tudást szerzik meg a növendékek – ide értendő a teológia elmélyítése, a filozófiai gondolkodás struktúráinak és a gyakorlati lelkipásztorkodás elemeinek elsajátítása – valamint a lelki növekedés dinamizmusa is. Azt mondhatjuk tehát, hogy e két síkon zajlik a szemináriumi képzés.

Napirend

Ahogy Szent Benedek mondta: „Tartsd meg a rendet, s a rend is megtart téged”. A szemináriumban a napirend egy sajátosság. Más egyetemeken és főiskolákon ennek nincs nagy jelentősége, mivel azonban a szemináriumi képzés egy jellemet elsajátító és stabil lelki alakatot teremtő képzés, hangsúlyos, hogy az idő be legyen osztva. A napot a kápolnában kezdjük és fejezzük is be. Ez a keret. Reggel csendes imádsággal, zsolozsmával és szentmisével kezdjük. Mindez után a reggeli és a napi tanórák következnek. Az órák után mintegy hálaadásként a napközi imaórát imádkozzuk el a zsolozsmából. Ebéd után pedig a kimenő idő áll rendelkezésre, hogy az ügyes-bajos dolgainkat elintézzük, tegyünk egy frissítő sétát, vagy éppen csak kikapcsolódjunk. A kimenő után van lehetőség a tanulásra is. Az este további részében a Szentírásból olvasunk, illetve az esti imaórát végezzük a zsolozsmából. Csütörtökön a vacsorát követően szentségimádásra gyűlünk össze. A hétvége az ünneplés ideje. Szombaton a reggeli imádság után tanulási idő van, majd rózsafüzér. Ebédet követően az esti szentmiséig kimenőre lehet menni. Szombat este elővételezett szentmisén veszünk részt a Székesegyházban, majd a Könnyező Szűzanya kegyképe előtt imádkozunk. Vasárnap reggel zsolozsmával kezdjük a napot, majd délelőtt a konventmisére megyünk át a Székesegyházba. Ebédtől az esti zsolozsmaimádságig szabadidő van.

Tanulmányok

Az első két évben a növendékek a filozófiai gondolkodás módszerét sajátítják el. Harmadévtől egyre szélesebben ismerkednek meg a teológia tantárgyaival, melyhez az egyháztörténet, a patrisztikus irodalom, valamint a szentírástudomány is társul. A Biblia nyelveit is megismerhetik a hallgatók, melyek a szent szövegek mélyebb ismeretéhez elengedhetetlenek. A gyakorlati tárgyak oktatása során a papnövendékek megtanulják a misézést, a közigazgatási ismereteket, valamint a hitoktatás művészetét.

Lelki sík

Az első szemináriumi évben hangsúlyos a közösségbe történő beilleszkedés és az imaélet kialakítása – mely a hat év alatt dinamikus és fejlődőképes. A második évben történik meg a beöltözés, mely során a növendékek először öltik magukra a papság szent ruháját, a reverendát. Ilyenkor választanak maguknak egy keresztapát, aki több imát és időt szán a kispaptestvérére. Harmadik évben történik a lektor avatás, mely során a felolvasói tisztségbe avatják fel a kispapot. A negyedik tanévben akolitussá avatják a lektorokat, akik áldoztathatnak már a szentmiséken, a Szeminárium betegeit látogathatják és áldoztathatják meg. Ezek a kisebb rendek (lektorátus, akolitátus) elengedhetetlenek a pappá válás útján. Ötöd évben a szentelendők közé iktatják be a kispapokat és a tanév végén diákónussá szentelik őket. Ekkor tesznek ígéretet a zsolozsma végzésére, a szent celibátus megtartására, valamint főpásztoruk iránti engedelmességre és tiszteletre. A diakónusok fél éves lelkipásztori gyakorlatot töltenek el a püspökük által kijelölt plébánián. A hatodik tanév második felében pedig a szükséges tárgyakat hallgatják le a főiskolán, a diploma védésére és az államvizsgára készülnek. Júniusban pedig megtörténik a papszentelés, majd augusztustól elfoglalják első kápláni helyüket.

Eseménynaptár -
2024. május

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok