TDK 2022. november 5.

Tisztelt Hallgatók! Szeretettel várjuk Önöket a Tudományos Diákköri Konferenciára! Időpontja: 2022. november 5. 10 óra. Helyszín: Brenner János Hittudományi Főiskola, Győr

Az írásbeli dolgozatot az intézményi fordulót megelőzően, október 21-én 16 óráig kell elküldeniük (20 és 60 oldal közötti terjedelmű, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal, 1,5-es sorközzel írva, sorkizárt igazítással, 2,5-es margóval) a titkarsag@bjhf.hu címre.

Ügyeljenek arra, hogy a terjedelem a kiírásnak megfelelő legyen. („A dolgozat egésze legfeljebb 60 oldalt tartalmazhat. Ebből a tartalmi – azaz a címlap, a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék és a melléklet(ek) nélkül értendő – rész legalább 20, legfeljebb 40 oldal. A nem tartalmi rész terjedelme legfeljebb 20 oldal. Kiegészítő dokumentum feltöltése: nem engedélyezett.”)

A formai követelményeket részletes leírását, továbbá a hivatkozás módját a www.otdk.hu honlapon megtalálják. („Az irodalomjegyzékben, a táblázatokban és a mellékletekben 10-es betűtípus és 1-es sortáv is használható. Az ábrákat és a táblázatokat számozni kell, és a szövegben ennek megfelelően kell hivatkozni rájuk.”)

A dolgozat az alábbi témakörökben írható: Filozófia, Pedagógia, Kulturális-és szociálantropológia, Média- és kommunikációtudomány, Szociális munka, Vallás- és hittudomány.

A dolgozat címlapján csak a dolgozat címe, a jelige és a dolgozat lezárásának dátuma szerepelhet. A cím és a jelige kötelező. A jelige három betűből és három számból álljon. A jelige legyen véletlenszerű.

benyújtott pályamunka legalább két darab, egymástól független szöveges és számszerűsített értékelésben részesül. A számszerűsített értékelés szempontrendszere a maximálisan adható pontokkal a következő:

 1. A vizsgált probléma elméleti és/vagy gyakorlati fontossága - 5 pont
 2. A feldolgozott irodalom, forrásanyag terjedelme - 5 pont
 3. Az irodalom, forrásanyag feldolgozottsága - 5 pont
 4. A kialakított vizsgálati keret, az alkalmazott vizsgálati módszer helyessége - 5 pont
 5. A dolgozat felépítése, a szerző érvelése, gondolatmenete - 5 pont
 6. A vizsgálat, elemzés kivitelezése - 5 pont
 7. A probléma tárgyalásának, az irodalom, forrásanyag használatának módja - 5 pont
 8. A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága - 5 pont
 9. Az elért eredmények, a felvetett problémák újszerűsége - 5 pont
 10. A dolgozat kivitelezése, stílusa, külalakja - 5 pont

Összesen: 50 pont

Az írásbeli munka értékeléseként kapott pontszám a bírálók által adott pontszámok átlaga. Az országos konferenciára csak a legalább 30 átlagpontszámot elért dolgozat bocsátható.

A konferencián a dolgozat eredményei szóban is prezentálandóak. A TDK-dolgozat bemutatására (prezentáció) 15 perc áll rendelkezésre, amelyet minden elhangzott előadás után 10 perc vita követ.

A bemutató értékelésének szempontjai a következők:

 1. Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége, tájékozottsága - 10 pont
 2. Az előadásmód (időbeosztás, szemléltetés, előadókészség, stílus stb.) - 10 pont
 3. A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség - 10 pont

Összesen: 30 pont

A pályamunka végső pontszáma a két vagy több írásbeli pontszám átlagának és a szóbelin szerzett pontoknak az összegéből alakul ki.

Jó felkészülést kívánok!

Üdvözlettel: Szántóné Matuz Virág rektori hivatalvezető


Dokumentumok

Eseménynaptár -
2024. május

Intézményünk

A Brenner János Hittudományi Főiskola a Nyugat-Dunántúl egyik legrégebbi egyházi felsőoktatási intézménye, fenntartója a Győri Egyházmegye. A régióban a hitéleti, hittudományi, egyházzenei képzések és továbbképzések szellemi központja.

Főiskolánk legfontosabb küldetésének tartja a papnövendékek és a hitoktatók képzését. Célunk nemzedékről nemzedékre átörökíteni, hogy az Isten titka felé nyitott emberi gondolkodás logikus, szép, értelmes és igaz.

Főiskola Papnevelő Intézet Kollégiumok