Jelentkezés és felvételi

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

A Brenner János Hittudományi Főiskola hitéleti szakokon képez diplomásokat, ezért a jelentkezők felvételéről saját felvételi eljárás keretében dönt.

A 2020/21-es tanévre vonatkozó felvételi eljárás eddigi rendje a koronavírus-vészhelyzet miatt megváltozik!

A felvételi eljárás eddig megszokott formája (írásbeli és szóbeli rész) ebben az évben elmarad, helyette egy otthon elkészítendő esszé megírását fogjuk kérni.

A jelentkezési lap beérkezését követően értesíteni fogjuk a jelentkezőket az esszé témájáról, formai követelményeiről és leadási határidejéről.

Képzéseinkre 2020. május 31.-ig lehet jelentkezni.

Kérjük, hogy a Jelentkezési lapot és az alábbi mellékleteket a fenti határidőre szíveskedjenek beküldeni.

Mellékletek:

 • Keresztlevél: három hónapnál nem régebbi keltezéssel kiadva. Ha a keresztlevélen nem szerepel a bérmálási bejegyzés, akkor külön bérmálási igazolás is szükséges, illetve ha házas, és a keresztlevélen nem szerepel a házassági bejegyzés, akkor külön házasságlevél szintén szükséges.
 • Plébánosi ajánlólevél (zárt borítékban)
 • Érettségi bizonyítvány fénymásolata
 • Nyelvvizsga-bizonyítvány fénymásolata (amennyiben ezzel már rendelkezik)
 • Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél fénymásolata (amennyiben ezzel a jelentkező rendelkezik)
 • 1 db igazolványkép
 • Kézzel írt, hitéleti információkat tartalmazó önéletrajz

Kérjük az önéletrajzban részletesen fejtse ki az alábbi kérdéseket is:

-  Hogyan kapcsolódik be lakóhelyének plébániai hitéletébe?

-  Mi motiválja a választott szakra történő jelentkezését?

- Hogyan tudja majd hasznosítani a főiskola elvégzése után az itt megszerzett ismereteit?

A nálunk végzett vagy tanulmányaikat megkezdett, ill. a katolikus hittan tárgyból közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát tett hallgatók az esszéírás alól mentesülnek.


Az esszéírás alól mentesül BA szakon az, aki az Országos Katolikus Középiskolai Hittanverseny döntőjébe jutott, illetve MA szakon az, aki a Kárpát-medencei Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia döntőjébe jutott.

A kántor szakon a gyakorlati felvételi vizsgák online módon történnek.

Levelező tagozaton félévenként 8 konzultációt tartunk, általában kéthetenként, szombati napokon.

Szakjaink államilag finanszírozott és önköltséges formában végezhetők.

Jelentkezési cím a győri képzésekre:

Brenner János Hittudományi Főiskola, 9021 Győr, Káptalandomb 7.

A felvételi jelentkezés beadásának határideje: 2020. május 31.

További információk kérhetők a Tanulmányi Osztálytól:

9021 Győr Káptalandomb 7.

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon/fax: 96/313-055; 528-279 

 

Jelentkezési cím a szombathelyi képzésekre:

Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központ, 9700 Szombathely, Szily J. u. 3.

A felvételi jelentkezés beadásának határideje: 2020. május 31.

Szakpáros képzésre felvételi jelentkezés beadásának határideje: 2020. február 15. (www.felvi.hu)
 A felvételi vizsga időpontja: 2020. június 26.

További információk kérhetők a Tanulmányi Osztálytól:

9700 Szombathely Szily János u. 3.

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon/fax: 06/30-756-6598

KÉPZÉSEINK GYŐRBEN

Teológia (osztatlan - 12 félév, nappali munkarend) lelkipásztor

Katekéta – lelkipásztori munkatárs (BA - 6 félév, nappali és levelező munkarend)

Hittanár-nevelőtanár egyszakos (osztatlan - 10 félév, nappali és levelező munkarend)

Rövidített hittanár-nevelőtanár képzés MA - 2, 4 vagy 5 félév, levelező munkarend)

Római katolikus kántor (BA - 6 félév, levelező munkarend)

 

KÉPZÉSEINK SZOMBATHELYEN

Katekéta – lelkipásztori munkatárs (BA - 6 félév, nappali és levelező munkarend)
Hittanár-nevelőtanár egyszakos (osztatlan - 10 félév, nappali és levelező munkarend)
Rövidített hittanár-nevelőtanár képzés MA - 2, 4 vagy 5 félév, levelező munkarend)
Hittanár-nevelőtanár kétszakos (osztatlan - 10 félév, nappali munkarend)

Római katolikus kántor (BA - 6 félév, levelező munkarend)

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A SZAKOKRÓL

Képzéseinkre azokat a római katolikus vallású személyeket hívjuk, akik hitüket a gyakorlatban, munkájukban is cselekvő szeretetként akarják megélni.

TEOLÓGIA osztatlan képzés – 10/12 félév, nappali munkarend

Teológus képzésünket világi hallgatóknak, illetve lelkipásztori szakiránnyal valamely egyházmegyébe vagy szerzetesrendbe felvett papnövendékeknek és szerzetes jelölteknek ajánljuk.

A képzési idő világiaknak 10 félév, a lelkipásztori szakirányt végzőknek 12 félév.

Az osztatlan, egyetemi szintű teológus szakon végzett tanulmányok egyetemi szintű teológiai diplomával zárulnak. A képzés a teológia magas szintű elsajátítását, alapos kultúrtörténeti értékelését teszi lehetővé. A hallgatóknak arra kínál lehetőséget, hogy megismerkedjenek a teológia forrásaival, ókori, középkori és újkori kultúraformáló hatásával, illetve a jelen egyházi és társadalmi életet is gazdagítani képes hagyományaival.
A képzés lelkipásztori szakirányon az állami diploma mellett egyházi végzettséggel, bakkalaureátussal zárul, amely lehetőséget ad a hallgatóknak arra, hogy valamely katolikus teológiai karon vagy akadémiai intézményben a második ciklusban folytathassák teológiai tanulmányaikat. A pap- és szerzetesnövendékek esetében szoros belső kapcsolat van az oktatás és nevelés, vagyis a Hittudományi Főiskola és a Papnevelő Intézet között.

A Brenner János Hittudományi Főiskola teológus szakja a Pápai Lateráni Egyetemmel kötött affiliációs szerződés alapján, 1998 óta közös képzésben működik.

KATEKÉTA – LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS alapképzésünket a Katolikus Egyház teológiai tanítását és lelkipásztori gyakorlatát megismerni, illetve mindennapi munkájába bekapcsolódni vágyóknak ajánljuk.

A szakra azok jelentkezhetnek, akik legalább érettségivel rendelkeznek. A képzés olyan katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzésére irányul, akik a megfelelő egyházjogi előírásokat szem előtt tartva közösségszervező feladatokat látnak el a plébánián, illetve részt vesznek a hit továbbadásában, a szentségekre való felkészítésben, vagyis a katekézisben.

A Katekéta szakot elvégzőknek lehetőségük van arra, hogy a Hittanár-nevelőtanár egységes, osztatlan képzésen folytassák tanulmányaikat. A két szak a negyedik félév végéig megfelel egymásnak, a sajátos tantárgyak ezután következnek.

HITTANÁR-NEVELŐTANÁR osztatlan képzésünket azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a Katolikus Egyház élete és tanítása iránt, felelősséget éreznek a hit továbbadásáért, illetve készek arra, hogy képességeiket a tanítás és nevelés terén kamatoztassák és latba vessék. A szakra azok jelentkezhetnek, akik legalább érettségivel rendelkeznek.

A képzés időtartama 10 félév (8 félév elméleti képzés + 2 félév tanítási gyakorlat). A képzés a teológiai ismeretek elmélyítése mellett a hallgatók pedagógiai ismereteinek és gyakorlati készségeinek fejlesztésére irányul, az utolsó két félévben pedig összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

Szakpáros képzésre Szombathelyen van lehetőség, a www.felvi.hu oldalon közzétett információk alapján. Szakpáros képzésre a központi felvételi eljárás keretében kell jelentkezni február 15-ig. A szakok felsorolása itt található.

A Brenner János Hittudományi Főiskola az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel kötött együttműködési szerződése alapján képezi a Hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterképzés szak hallgatóit. Az ELTE Savaria Egyetemi Központ a tanári felkészítést eredményező tárgyak, valamint a közismereti tanárszak ismeretanyagának oktatásában vesz részt.

RÖVIDÍTETT HITTANÁR-NEVELŐTANÁR KÉPZÉS

A jogszabályoknak megfelelően a tanári, tanítói, teológusi oklevéllel rendelkező jelentkezők tanulmányaikat rövidített képzési időben teljesíthetik:

2 félév ‒ teológus végzettséggel és főiskolai szintű hittanár végzettséggel

4 félév ‒ tanári vagy gyógypedagógus végzettséggel

5 félév ‒ tanító, óvodapedagógus vagy szakoktató végzettséggel

RÓMAI KATOLIKUS KÁNTOR alapszak képzési célja, hogy az egyházzene iránt elkötelezett és a liturgikus zenei hagyomány fejlődésére nyitott hívők elmélyítsék azokat a liturgikus és zenei ismereteket, amelyek segítségével aktívabb és tudatosabb módon kapcsolódhatnak a katolikus egyház istentiszteleti kultúrájába.

Az alapképzésben résztvevők számára lehetőség nyílik az egyházzenei részfolyamatokba való tudományos betekintésre, valamint magas szinten elsajátíthatják a liturgikus orgonajátékot, és egyéni hangképzésben vesznek részt. A kántor alapszakon szerzett képességek birtokában a hallgatók szélesebb látókörrel rendelkező zenei szakemberekké és hitükben, liturgikus szemléletükben, egyházzenei repertoárjukban megerősödött kántorokká válhatnak.

A jelentkezésnek nem feltétele a kántori tanfolyam oklevelének megszerzése és az egyházzenei gyakorlat sem. Szívesen várjuk olyan hívők jelentkezését is, akik korábban nem végeztek liturgikus szolgálatot, de zenei tanulmányaikban olyan szintre jutottak, ami lehetővé teszi a főiskolai képzésben való részvételt.

A korábbi évek gyakorlati vizsga anyaga:

 • egy klasszikus szonatina 1. tétele zongorázása kottából,
 • egy Bach-mű zongorázása kottából, (aki már orgonál, egy orgona-darab is játszható helyette)
 • egy szabadon választott tétel éneklése a 9. gregorián miséből, kottából,
 • két szabadon választott népének kíséretének előadása a „Szent vagy Uram” orgonakönyv szerint,
 • 10 magyar népdal éneklése kotta nélkül,
 • 10 egyházi népének éneklése az Éneklő Egyház római katolikus népénekeskönyvből szabadon választva – mindegyiket első versszakkal, kotta nélkül,
 • hangközök, hármashangzatok, hármashangzat fordítások felismerése, éneklése szolmizálva, megadott alaphangra ABC-s névvel,
 • alapvető teológiai kérdések egy beszélgetés keretében

Az alapszak elvégzése után lehetőség van továbblépni hitéleti mesterszakos, illetve osztatlan képzésre.

A felvételi vizsga anyagával és a képzés tematikájával, tartalmával összefüggésben, valamint az oktatási, szervezési, tudományos és jogi kérdésekkel kapcsolatban a Tanulmányi Osztályon keresztül kaphatnak segítséget, felvilágosítást. A szakfelelős oktató Dr. Maróti Gábor.

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP