Jelentkezés és felvételi

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

A Brenner János Hittudományi Főiskola hitéleti szakokon képez diplomásokat, ezért a jelentkezők felvételéről saját felvételi eljárás keretében dönt.

Képzéseinkre 2023. május 31-ig lehet jelentkezni. Kérjük, hogy a Jelentkezési lapot és az alábbi mellékleteket a fenti határidőre szíveskedjenek beküldeni.

Mellékletek:

  • Keresztlevél: három hónapnál nem régebbi keltezéssel kiadva. Ha a keresztlevélen nem szerepel a bérmálási bejegyzés, akkor külön bérmálási igazolás is szükséges, illetve ha házas, és a keresztlevélen nem szerepel a házassági bejegyzés, akkor külön házasságlevél szintén szükséges.
  • Plébánosi ajánlólevél (zárt borítékban)
  • Érettségi bizonyítvány fénymásolata
  • Nyelvvizsga-bizonyítvány fénymásolata (amennyiben ezzel már rendelkezik)
  • Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél fénymásolata (amennyiben ezzel a jelentkező rendelkezik)
  • 1 db igazolványkép
  • Kézzel írt, hitéleti információkat tartalmazó önéletrajz, melyben kérjük, részletesen fejtse ki az alábbi kérdéseket is:
   • Hogyan kapcsolódik be lakóhelyének plébániai hitéletébe?
   • Mi motiválja a választott szakra történő jelentkezését?
   • Hogyan tudja majd hasznosítani a főiskola elvégzése után az itt megszerzett ismereteit?

 A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

A szóbeli felvételi vizsga kérdéseinek témakörei: ószövetségi és újszövetségi Biblia-ismeret, a Magyar Katolikus Katekizmus kérdései, a Hitünk és életünk című hittankönyv anyaga.

A felvételi vizsga írásbeli feladatai: a fentebb megjelölt témákkal kapcsolatos kérdésekre kell válaszolni, illetve egy rövid, jól felépített fogalmazványt kell írni egy megadott témáról.

A római katolikus kántor képzésre jelentkezők hangszeres és gyakorlati, valamint zeneelméleti vizsgát is tesznek.

Az intézményünkben végzett vagy tanulmányaikat megkezdett, ill. a katolikus hittan tárgyból közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát tett hallgatók az írásbeli felvételi vizsga alól mentesülnek.

A szóbeli és írásbeli felvételi vizsga alól mentesül BA szakon az, aki az Országos Katolikus Középiskolai Hittanverseny döntőjébe jutott, illetve MA szakon az, aki a Kárpát-medencei Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia döntőjébe jutott.

Levelező tagozaton félévenként a győri képzéseken 8 konzultációs napot (10 óra), a szombathelyi képzéseken 14 konzultációs napot (4-10 óra) tartunk, szombati napokon.

Szakjaink államilag finanszírozott és önköltséges formában végezhetők.

Jelentkezési cím a győri képzésekre:

Brenner János Hittudományi Főiskola, 9021 Győr, Káptalandomb 7.

A felvételi jelentkezés beadásának határideje: 2023. május 31.

A felvételi vizsga időpontja: 2023. július 1.

További információk kérhetők a Tanulmányi Osztálytól:

9021 Győr Káptalandomb 7.

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon/fax: 96/313-055; 528-279

Jelentkezési cím a szombathelyi képzésekre:

Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központ, 9700 Szombathely, Szily J. u. 3.

A felvételi jelentkezés beadásának határideje: 2023. május 31.

Szakpáros képzésre felvételi jelentkezés beadásának határideje: 2023. február 15. (www.felvi.hu)

További információk kérhetők a Tanulmányi Osztálytól:

9700 Szombathely Szily János u. 3.

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon/fax: 06/30-756-6598

 

KÉPZÉSEINK GYŐRBEN

Katolikus teológus (osztatlan - 12 félév, nappali munkarend) lelkipásztor

Katekéta – lelkipásztori munkatárs (BA - 6 félév, nappali és levelező munkarend)

Hittanár-nevelőtanár egyszakos (osztatlan - 10 félév, nappali és levelező munkarend)

Rövidített hittanár-nevelőtanár képzés MA - 2 vagy 4 félév, levelező munkarend)

Római katolikus kántor (BA - 6 félév, levelező munkarend)

KÉPZÉSEINK SZOMBATHELYEN

Katekéta – lelkipásztori munkatárs (BA - 6 félév, nappali és levelező munkarend)
Hittanár-nevelőtanár egyszakos (osztatlan - 10 félév, nappali és levelező munkarend)
Rövidített hittanár-nevelőtanár képzés MA - 2 vagy 4 félév, levelező munkarend)
Hittanár-nevelőtanár kétszakos (osztatlan - 10 félév, nappali munkarend)

Római katolikus kántor (BA - 6 félév, levelező munkarend)

Hitoktató mentor (szakirányú továbbképzés – 2 félév)

TÁJÉKOZTATÓ A SZAKOKRÓL

Képzéseinkre azokat a római katolikus vallású személyeket hívjuk, akik hitüket a gyakorlatban, munkájukban is cselekvő szeretetként akarják megélni.

KATOLIKUS TEOLÓGUS osztatlan képzésünket valamely egyházmegyébe vagy szerzetesrendbe felvett papnövendékeknek és szerzetes jelölteknek ajánljuk.

A képzési idő 12 félév.

Az osztatlan teológus szakon végzett tanulmányok MA szintű teológiai diplomával zárulnak. A képzés a teológia magas szintű elsajátítását, alapos kultúrtörténeti értékelését teszi lehetővé. A hallgatóknak arra kínál lehetőséget, hogy megismerkedjenek a teológia forrásaival, ókori, középkori és újkori kultúraformáló hatásával, illetve a jelen egyházi és társadalmi életet is gazdagítani képes hagyományaival.
A képzés lelkipásztori szakirányon az állami diploma mellett egyházi végzettséggel, bakkalaureátussal zárul, amely lehetőséget ad a hallgatóknak arra, hogy valamely katolikus teológiai karon vagy akadémiai intézményben a második ciklusban folytathassák teológiai tanulmányaikat. A pap- és szerzetesnövendékek esetében szoros belső kapcsolat van az oktatás és nevelés, vagyis a Hittudományi Főiskola és a Papnevelő Intézet között.

KATEKÉTA – LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS alapképzésünket a Katolikus Egyház teológiai tanítását és lelkipásztori gyakorlatát megismerni, illetve mindennapi munkájába bekapcsolódni vágyóknak ajánljuk.

A szakra azok jelentkezhetnek, akik legalább érettségivel rendelkeznek. A képzés olyan katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzésére irányul, akik a megfelelő egyházjogi előírásokat szem előtt tartva közösségszervező feladatokat látnak el a plébánián, illetve részt vesznek a hit továbbadásában, a szentségekre való felkészítésben, vagyis a katekézisben.

A képzési idő 6 félév.

A Katekéta szakot elvégzőknek lehetőségük van arra, hogy a Hittanár-nevelőtanár egységes, osztatlan képzésen folytassák tanulmányaikat. A két szak a negyedik félév végéig megfelel egymásnak, a sajátos tantárgyak ezután következnek.

HITTANÁR-NEVELŐTANÁR osztatlan képzésünket azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a Katolikus Egyház élete és tanítása iránt, felelősséget éreznek a hit továbbadásáért, illetve készek arra, hogy képességeiket a tanítás és nevelés terén kamatoztassák és latba vessék. A szakra azok jelentkezhetnek, akik legalább érettségivel rendelkeznek.

A képzés időtartama 10 félév. A képzés a teológiai ismeretek elmélyítése mellett a hallgatók pedagógiai ismereteinek és gyakorlati készségeinek fejlesztésére irányul.

Szakpáros képzésre Szombathelyen van lehetőség, a www.felvi.hu oldalon közzétett információk alapján. Szakpáros képzésre a központi felvételi eljárás keretében kell jelentkezni február 15-ig. A szakok felsorolása itt található.

A Brenner János Hittudományi Főiskola az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel kötött együttműködési szerződése alapján képezi a Hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterképzés szak hallgatóit Szombathelyen. Az ELTE Savaria Egyetemi Központ a tanári felkészítést eredményező tárgyak, valamint a közismereti tanárszak ismeretanyagának oktatásában vesz részt.

RÖVIDÍTETT HITTANÁR-NEVELŐTANÁR mesterképzést a jogszabályoknak megfelelően a tanári, teológusi oklevéllel rendelkező jelentkezők rövidített képzési időben teljesíthetik:

2 félév ‒ teológus végzettséggel és főiskolai szintű hittanár végzettséggel

4 félév ‒ tanári vagy gyógypedagógus végzettséggel

RÓMAI KATOLIKUS KÁNTOR alapszak képzési célja, hogy az egyházzene iránt elkötelezett és a liturgikus zenei hagyomány fejlődésére nyitott hívők elmélyítsék azokat a liturgikus és zenei ismereteket, amelyek segítségével aktívabb és tudatosabb módon kapcsolódhatnak a katolikus egyház istentiszteleti kultúrájába.

A képzési idő 6 félév.

Az alapképzésben résztvevők számára lehetőség nyílik az egyházzenei részfolyamatokba való tudományos betekintésre, valamint magas szinten elsajátíthatják a liturgikus orgonajátékot, és egyéni hangképzésben vesznek részt. A kántor alapszakon szerzett képességek birtokában a hallgatók szélesebb látókörrel rendelkező zenei szakemberekké és hitükben, liturgikus szemléletükben, egyházzenei repertoárjukban megerősödött kántorokká válhatnak.

A jelentkezésnek nem feltétele a kántori tanfolyam oklevelének megszerzése és az egyházzenei gyakorlat sem. Szívesen várjuk olyan hívők jelentkezését is, akik korábban nem végeztek liturgikus szolgálatot, de zenei tanulmányaikban olyan szintre jutottak, ami lehetővé teszi a főiskolai képzésben való részvételt.

A korábbi évek gyakorlati vizsga anyaga:

 • egy klasszikus szonatina 1. tétele zongorázása kottából;
 • egy Bach-mű zongorázása kottából (aki már orgonál, egy orgona-darab is játszható helyette);
 • egy szabadon választott tétel éneklése a 9. gregorián miséből, kottából;
 • két szabadon választott népének kíséretének előadása a „Szent vagy Uram” orgonakönyv szerint;
 • 10 magyar népdal éneklése kotta nélkül;
 • 10 egyházi népének éneklése az Éneklő Egyház római katolikus népénekeskönyvből szabadon választva – mindegyiket első versszakkal, kotta nélkül;
 • hangközök, hármashangzatok, hármashangzat fordítások felismerése, éneklése szolmizálva, megadott alaphangra ABC-s névvel;
 • alapvető teológiai kérdések egy beszélgetés keretében

Az alapszak elvégzése után lehetőség van továbblépni hitéleti mesterszakos, illetve osztatlan képzésre.

A felvételi vizsga anyagával és a képzés tematikájával, tartalmával összefüggésben, valamint az oktatási, szervezési, tudományos és jogi kérdésekkel kapcsolatban a Tanulmányi Osztályon keresztül kaphatnak segítséget, felvilágosítást. A szakfelelős oktató Dr. Maróti Gábor.

HITOKTATÓ MENTOR szakirányú továbbképzésünket azon hittanár végzettséggel rendelkezőknek ajánljuk, akik készek arra, hogy ismereteiket és a hitoktatásban szerzett tapasztalataikat kamatoztatva mentorként segítsék a kezdő vagy már gyakorló hittanárokat. A képzésre azok jelentkezhetnek, akik mester- vagy osztatlan képzésben szerzett hittanár szakképzettséggel rendelkeznek.

A képzés időtartama 2 félév. A továbbképzés során betekintést nyernek a mentori munka komplex feladatrendszerébe, megismerik a mentorálás alapvető módszereit, új szakterületi, módszertani ismeretekkel gyarapodnak.

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP