Jelentkezés és felvételi

A BRENNER JÁNOS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA
SZERETETTEL VÁRJA LEENDŐ HALLGATÓIT!

 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

A Brenner János Hittudományi Főiskola hitéleti szakokon képez diplomásokat, ezért a jelentkezők felvételéről saját felvételi eljárás keretében dönt.

A felvételi vizsgáról Bővebben

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

A szóbeli felvételi vizsga kérdéseinek témakörei: ószövetségi és újszövetségi Biblia-ismeret, a Magyar Katolikus Katekizmus kérdései, a Hitünk és életünk című hittankönyv anyaga.

A felvételi vizsga írásbeli feladatai: a fentebb megjelölt témákkal kapcsolatos kérdésekre kell válaszolni, illetve egy rövid, jól felépített fogalmazványt kell írni egy megadott témáról.

Az elért eredményeket a felvételi eljárásnak megfelelő pontozással értékeljük. Az elért pontszámtól függően és a törvényi előírásoknak megfelelően van lehetőség önköltséges vagy államilag finanszírozott képzés választására.

A nálunk végzett vagy tanulmányaikat megkezdett, ill. a katolikus hittan tárgyból közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát tett hallgatók az írásbeli felvételi vizsga alól mentesülnek.

A Hittanár-nevelőtanár képzésre jelentkezőknek sikeres felvételi vizsgát követően pályaalkalmassági vizsgán is részt kell venniük.

A kántor szakra jelentkezőknek gyakorlati felvételi vizsgán is részt kell venniük.


A szóbeli és írásbeli felvételi vizsga alól mentesül BA szakon az, aki az Országos Katolikus Középiskolai Hittanverseny döntőjébe jutott, illetve MA szakon az, aki a Kárpát-medencei Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia döntőjébe jutott.
Levelező tagozaton félévenként 8 konzultációt tartunk, általában kéthetenként, szombati napokon.  
Szakjaink államilag finanszírozott és önköltséges formában végezhetők.

Részletes információ a jelentkezéshez szükséges adatlapokról és mellékleteikről itt
    Jelentkezési lap

Mellékletek

 • Keresztlevél: három hónapnál nem régebbi keltezéssel kiadva. Ha a keresztlevélen nem szerepel a bérmálási bejegyzés, akkor külön bérmálási igazolás is szükséges, illetve ha házas, és a keresztlevélen nem szerepel a házassági bejegyzés, akkor külön házasságlevél szintén szükséges.
 • Plébánosi ajánlólevél (zárt borítékban)
 • Érettségi bizonyítvány fénymásolata
 • Nyelvvizsga-bizonyítvány fénymásolata (amennyiben ezzel már rendelkezik)
 • Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél fénymásolata (amennyiben ezzel a jelentkező rendelkezik)
 • 2 db igazolványkép
 • Kézzel írt önéletrajz (hitéleti információkkal)

Jelentkezési cím a győri képzésekre:

Brenner János Hittudományi Főiskola, 9021 Győr, Káptalandomb 7.

A felvételi jelentkezés beadásának határideje: 2020. május 31.

A felvételi vizsga időpontja: 2020. június 20.

További információk kérhetők a Tanulmányi Osztálytól:

9021 Győr Káptalandomb 7.

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon/fax: 96/313-055; 528-279 

 

Jelentkezési cím a szombathelyi képzésekre:

Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központ, 9700 Szombathely, Szily J. u. 3.
A felvételi jelentkezés beadásának határideje: 2018. május 31.
Szakpáros képzésre felvételi jelentkezés beadásának határideje: 2018. február 15. (www.felvi.hu)
A felvételi vizsga időpontja: 2018. június 25.

További információk kérhetők a Tanulmányi Osztálytól:

9700 Szombathely Szily János u. 3.

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon/fax: 06/30-756-6598

KÉPZÉSEINK GYŐRBEN

Teológia (osztatlan - 12 félév, nappali munkarend) lelkipásztor
Teológia (osztatlan - 10 félév, nappali munkarend) katolikus teológus
Katekéta – lelkipásztori munkatárs (BA - 6 félév, nappali és levelező munkarend)
Hittanár-nevelőtanár egyszakos (osztatlan - 10 félév, nappali és levelező munkarend)
Rövidített hittanár-nevelőtanár képzés MA - 2, 4 vagy 5 félév, levelező munkarend)
Római katolikus kántor (BA - 6 félév, levelező munkarend)

KÉPZÉSEINK SZOMBATHELYEN

Katekéta – lelkipásztori munkatárs (BA - 6 félév, nappali és levelező munkarend)
Hittanár-nevelőtanár egyszakos (osztatlan - 10 félév, nappali és levelező munkarend)
Rövidített hittanár-nevelőtanár képzés MA - 2, 4 vagy 5 félév, levelező munkarend)
Hittanár-nevelőtanár kétszakos (osztatlan - 10 félév, nappali munkarend)

Ajánlás a felvételi vizsgához

TÁJÉKOZTATÓ A SZAKOKRÓL

Képzéseinkre azokat a római katolikus vallású személyeket hívjuk, akik hitüket a gyakorlatban, munkájukban is cselekvő szeretetként akarják megélni.

 

TEOLÓGIA osztatlan képzés – 10/12 félév, nappali munkarend
Teológus képzésünket világi hallgatóknak, illetve lelkipásztori szakiránnyal valamely egyházmegyébe vagy szerzetesrendbe felvett papnövendékeknek és szerzetes jelölteknek ajánljuk.
A képzési idő világiaknak 10 félév, a lelkipásztori szakirányt végzőknek 12 félév.
Az osztatlan, egyetemi szintű teológus szakon végzett tanulmányok egyetemi szintű teológiai diplomával zárulnak. A képzés a teológia magas szintű elsajátítását, alapos kultúrtörténeti értékelését teszi lehetővé. A hallgatóknak arra kínál lehetőséget, hogy megismerkedjenek a teológia forrásaival, ókori, középkori és újkori kultúraformáló hatásával, illetve a jelen egyházi és társadalmi életet is gazdagítani képes hagyományaival.
A képzés lelkipásztori szakirányon az állami diploma mellett egyházi végzettséggel, bakkalaureátussal zárul, amely lehetőséget ad a hallgatóknak arra, hogy valamely katolikus teológiai karon vagy akadémiai intézményben a második ciklusban folytathassák teológiai tanulmányaikat. A pap- és szerzetesnövendékek esetében szoros belső kapcsolat van az oktatás és nevelés, vagyis a Hittudományi Főiskola és a Papnevelő Intézet között.
A Brenner János Hittudományi Főiskola teológus szakja a Pápai Lateráni Egyetemmel kötött affiliációs szerződés alapján, 1998 óta közös képzésben működik.

 

KATEKÉTA – LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS alapképzésünket a Katolikus Egyház teológiai tanítását és lelkipásztori gyakorlatát megismerni, illetve mindennapi munkájába bekapcsolódni vágyóknak ajánljuk.
A szakra azok jelentkezhetnek, akik legalább érettségivel rendelkeznek. A képzés olyan katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzésére irányul, akik a megfelelő egyházjogi előírásokat szem előtt tartva közösségszervező feladatokat látnak el a plébánián, illetve részt vesznek a hit továbbadásában, a szentségekre való felkészítésben, vagyis a katekézisben.
A Katekéta szakot elvégzőknek lehetőségük van arra, hogy a Hittanár-nevelőtanár egységes, osztatlan képzésen folytassák tanulmányaikat. A két szak a negyedik félév végéig megfelel egymásnak, a sajátos tantárgyak ezután következnek.

 

HITTANÁR-NEVELŐTANÁR osztatlan képzésünket azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a Katolikus Egyház élete és tanítása iránt, felelősséget éreznek a hit továbbadásáért, illetve készek arra, hogy képességeiket a tanítás és nevelés terén kamatoztassák és latba vessék. A szakra azok jelentkezhetnek, akik legalább érettségivel rendelkeznek.
A képzés időtartama 10 félév (8 félév elméleti képzés + 2 félév tanítási gyakorlat). A képzés a teológiai ismeretek elmélyítése mellett a hallgatók pedagógiai ismereteinek és gyakorlati készségeinek fejlesztésére irányul, az utolsó két félévben pedig összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.
Szakpáros képzésre Szombathelyen van lehetőség, a www.felvi.hu oldalon közzétett információk alapján. Szakpáros képzésre a központi felvételi eljárás keretében kell jelentkezni február 15-ig. A szakok felsorolása itt található.
A Brenner János Hittudományi Főiskola az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel kötött együttműködési szerződése alapján képezi a Hittanár-nevelőtanár osztatlan mesterképzés szak hallgatóit. Az ELTE Savaria Egyetemi Központ a tanári felkészítést eredményező tárgyak, valamint a közismereti tanárszak ismeretanyagának oktatásában vesz részt.

 

RÖVIDÍTETT HITTANÁR-NEVELŐTANÁR KÉPZÉS
A jogszabályoknak megfelelően a tanári, tanítói, teológusi oklevéllel rendelkező jelentkezők tanulmányaikat rövidített képzési időben teljesíthetik:
2 félév ‒ teológus végzettséggel
4 félév ‒ tanári vagy gyógypedagógus végzettséggel
5 félév ‒ tanító, óvodapedagógus vagy szakoktató végzettséggel

 

RÓMAI KATOLIKUS KÁNTOR alapszak képzési célja, hogy az egyházzene iránt elkötelezett és a liturgikus zenei hagyomány fejlődésére nyitott hívők elmélyítsék azokat a liturgikus és zenei ismereteket, amelyek segítségével aktívabb és tudatosabb módon kapcsolódhatnak a katolikus egyház istentiszteleti kultúrájába.
Az alapképzésben résztvevők számára lehetőség nyílik az egyházzenei részfolyamatokba való tudományos betekintésre, valamint magas szinten elsajátíthatják a liturgikus orgonajátékot, és egyéni hangképzésben vesznek részt. A kántor alapszakon szerzett képességek birtokában a hallgatók szélesebb látókörrel rendelkező zenei szakemberekké és hitükben, liturgikus szemléletükben, egyházzenei repertoárjukban megerősödött kántorokká válhatnak.
A jelentkezésnek nem feltétele a kántori tanfolyam oklevelének megszerzése és az egyházzenei gyakorlat sem. Szívesen várjuk olyan hívők jelentkezését is, akik korábban nem végeztek liturgikus szolgálatot, de zenei tanulmányaikban olyan szintre jutottak, ami lehetővé teszi a főiskolai képzésben való részvételt.

 

A felvételi követelmény és a vizsga anyaga:

 • érettségi bizonyítvány
 • plébánosi ajánlás
 • egy klasszikus szonatina 1. tétele zongorázása kottából,
 • egy Bach-mű zongorázása kottából, (aki már orgonál, egy orgona-darab is játszható helyette)
 • egy szabadon választott tétel éneklése a 9. gregorián miséből, kottából,
 • két szabadon választott népének kíséretének előadása a „Szent vagy Uram” orgonakönyv szerint,
 • 10 magyar népdal éneklése kotta nélkül,
 • 10 egyházi népének éneklése az Éneklő Egyház római katolikus népénekeskönyvből szabadon választva – mindegyiket első versszakkal, kotta nélkül,
 • hangközök, hármashangzatok, hármashangzat fordítások felismerése, éneklése szolmizálva, megadott alaphangra ABC-s névvel,
 • alapvető teológiai kérdések egy beszélgetés keretében

Az alapszak elvégzése után lehetőség van továbblépni hitéleti mesterszakos, illetve osztatlan képzésre.

A felvételi vizsga anyagával és a képzés tematikájával, tartalmával összefüggésben, valamint az oktatási, szervezési, tudományos és jogi kérdésekkel kapcsolatban a Tanulmányi Osztályon keresztül kaphatnak segítséget, felvilágosítást. A szakfelelős oktató Dr. Maróti Gábor.

 

 

Neptun oktatóknak

Neptun hallgatóknak

Alapítvány

ado1szazalek kisebb

KEHOP

Ez a weboldal a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket használ.